ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μια ρεβυθιά στο Ηράκλειο - Λέιντεν - Λισσαβώνα - Αθήνα - πάλι Ηράκλειο - Γιάννενα


6/9/12

Καὶ ἡ πατρὶς ἡμῶν εἶνε νῆσος

Το βιβλιαράκι το βρήκα το καλοκαίρι στο φωτογραφείο του Μαλαχία στις Ράχες:

[...] Νῆσος ὀνομάζεται μέρος τῆς ξηρᾶς μικρόν ἢ μέγα, τὸ ὁποῖον ἀπ’ ὅλα τὰ μέρη βρέχεται ὑπὸ τῆς θαλάσσης. Καὶ ἡ πατρὶς ἡμῶν εἶνε νῆσος καὶ ὀνομάζεται Ἰκαρία. [...]

Γεωργίου Σταμ. Λομβαρδά, Ικαρίου Σχολάρχου: Ικαρία, ήτοι γεωγραφική της νήσου περιγραφή προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων της νήσου, εν Ερμουπόλει Σύρου, εκ του τυπολιθογραφείου Ν. Φρέρη, 1903.

Ανατύπωση: Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, Αθήνα, 2012


Σημείωσα μερικά επίκαιρα αποσπάσματα, 110 χρόνια μετά τη συγγραφή:

[...] Τὸ κλίμα τῆς Ἰκαρίας εἶνε εὔκρατον καὶ ὑγιεινὸν, τὸ ἔδαφος αὐτῆς πετρῶδες ἐκτὸς τοῦ Φάρου, Κάμπου κάτω μερῶν καὶ κάτω Ραχῶν ὅπου ὑπάρχει καλλιεργήσιμος πως γῆ. Οι Ἰκάριοι ὅμως κατώρθωσαν διά τῆς φιλοπονίας αὐτῶν νὰ μεταβάλωσι πολλὰ πετρώδη τῆς νήσου μέρη εἰς ἀμπελῶνας, ἂν καὶ ἔχωσι πολέμιον ἰσχυρὸν τὴν κτηνοτροφίαν. [...]

[...] Ἡ γεωργία ἐν Ἰκαρίᾳ δὲν ἔχει γενικευθῇ ἀρκούντως, ἡ κτηνοτροφία εὑρίσκεται εἰς τὰ σπάργανα, διότι οἱ κτηνοτρόφοι τῆς Ἰκαρίας οὐχὶ ὅλοι ἔχοντες ἐντελῶς ἐλεύθερα τὰ ζῶα αὐτῶν οὐδὲν ὠφελοῦνται ἀφ’ οὗ καὶ οὗτοι ἀγοράζουσι τυρὸν καὶ ἄλλα προϊόντα τῆς κτηνοτροφίας [...]

Και αλλού:

[...] Δύναται τὸ τμῆμα Περαμερίας ἑνούμενον ὡς τὰ ἄλλα δύο τμήματα καὶ τακτοποιοῦν τοὺς πόρους αὐτοῦ νὰ συστηματοποιήσῃ σχολεῖα τελειότερα ἢ τὰ ἄλλα τμήματα, δυστυχῶς ὅμως οἱ προὔχοντες ἀποφεύγουσι σκοπίμως τὴν ἕνωσιν καὶ τοῦτο ἵνα ἕκαστος εἰς τὴν ἐνορίαν του πράττῃ ὅ,τι βούλεται καὶ θέλει. [...]


Σ.Σ. Έχει κι άλλα τέτοια επίκαιρα, αλλά μου έφαγε ώρες να περάσω σωστά όλες τις δασείες και τις βαρείες και τις υπογεγραμμένες οπότε φτάνει ως εδώ προσώρας. Για την ιστορία, το τμήμα Περαμερίας στο κείμενο είναι όλη η περιοχή από την Περαμεριά και δυτικότερα (και Ράχες και Πάπας). Όχι ότι έχει σημασία βέβαια, έκαστος εις την ενορίαν του είμαστε όλοι...

Δεν υπάρχουν σχόλια: